Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Swedish

Budskap, 02 januari 2019 "Kära barn, det är ledsamt att det ibland er finns så mycket strid, hat, personliga egenintressen och själviskhet. Mina barn, ni glömmer så lätt min Son, Hans ord, Hans kärlek. Tron utsläcks i så många själar, och hjärtan uppslukas av materiella, världsliga ting. Men mitt moderliga hjärta vet att det fortfarande finns de som tror och älskar, de som söker att komma allt närmare min Son, de som outtröttligt söker min Son - och på detta sätt söker de också mig. Dessa är de ödmjuka och milda, de som i tysthet bär sin smärta och sitt lidande, tillsammans med sina förhoppningar och, framför allt, med sin tro. Dessa är min kärleks apostlar. Mina barn, min kärleks apostlar, jag lär er att min Son inte bara ber om oavlåtlig bön, men också om handlingar och känslor - att ni tror, att ni ber, att ni växer i tro genom er personliga bön, att ni växer i kärlek. Att ni älskar varandra är vad Han ber om - det är vägen till evigt liv. Mina barn, glöm inte att min Son kom med ljus till denna värld, och Han kom med det till dem som ville se det och ta emot det. Var ni dem som tar emot det, för detta är sanningens ljus, fridens och kärlekens ljus. Jag leder er på ett moderligt sätt till att tillbe min Son; så att ni älskar min Son tillsammans med mig; att era tankar, ord och handlingar må vara riktade till min Son - att de må vara i Hans namn. Då kommer mitt hjärta vara fullbordat. Tack." 01/02/2019

Budskap, 25 januari 2019 "Kära barn! Som en moder, kallar jag er idag till omvändelse. Denna tid är för er, små barn, en tid av tystnad och bön. Må därför, i ert hjärtas värme, ett frö av hopp och tro växa, då kommer ni, små barn, dag efter dag känna behovet av att be mer. Ert liv kommer att bli ordningsamt och ansvarsfullt. Ni kommer att förstå, små barn, att ni ska lämna denna jord och ni kommer att känna ett behov av att komma närmare Gud, och med kärlek kommer ni vittna om erfarenheten om ert möte med Gud, och ni kommer att dela det med andra. Jag är med er och jag ber för er, men jag kan inte göra det utan ert ”ja”. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2019

Budskap, 02 maj 2019 "Kära barn, med en moderlig kärlek kallar jag er att svara på min Sons stora kärlek, med rena och öppna hjärtan, med fullkomlig tillit. Jag känner storheten i Hans kärlek. Jag bar Honom inom mig, Hostian i hjärtat, världens ljus och kärlek. Mina barn, att jag vänder mig till er är också ett tecken på den Himmelske Faderns kärlek och ömhet - ett stort leende fyllt med min Sons kärlek, en kallelse till evigt liv. Av kärlek, utgöts min Sons Blod för er. Detta dyrbara Blod är för er frälsning, för det eviga livet. Den Himmelske Fadern skapade människan för evig lycka. Det är inte möjligt för er att dö, ni som känner min Sons kärlek och följer Honom. Livet segrade; min son lever. Därför, mina barn, min kärleks apostlar, må bönen visa er vägen och medlen att sprida min Sons kärlek - bön i dess mest upphöjda form. Mina barn, ni ber också när ni försöker leva efter min Sons ord. Det är kärlek som öppnar dörrarna till Paradiset. Mina barn, jag bad för Kyrkan från början. Därför kallar jag också er, min kärleks apostlar, att be för Kyrkan och hennes tjänare - för dem som min Son har kallat. Tack." 05/02/2019

Budskap, 25 maj 2019 "Kära barn! Gud tillät mig, genom Sin barmhärtighet, att vara med er, att undervisa och leda er på omvändelsens väg. Små barn, ni är kallade att be med hela ert hjärta för att frälsningsplanen ska förverkligas för er och genom er. Små barn, tänk på att livet är kort och att det eviga livet väntar på er enligt den förtjänst ni har. Därför, be, be, be för att bli värdiga instrument i Guds händer. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2019

Budskap, 02 juni 2019 "Kära barn, bara ett rent och öppet hjärta kan i sanning lära känna min Son, och alla som inte känner Hans kärlek kan lära känna den genom er. Bara kärleken kan låta er förstå att kärleken är starkare än döden eftersom sann kärlek besegrade döden och gjorde så att döden inte existerar. Mina barn, förlåtelse är den mest upphöjda formen av kärlek. Ni, min kärleks apostlar, måste be att ni blir starka i anden och att ni kan förstå och förlåta. Ni, min kärleks apostlar, genom förståelse och förlåtelse ger ett exempel på kärlek och barmhärtighet. Att kunna förstå och förlåta är en gåva som man måste be om, och som man måste nära. Genom förlåtelse visar ni att ni vet hur man älskar. Bara se, mina barn, hur den Himmelske Fadern älskar er med stor kärlek, med förståelse, förlåtelse och rättvisa - hur Han ger mig, era hjärtans Moder, till er. Och här är jag ibland er för att välsigna er med en moderlig välsignelse, för att kalla er till bön, till fasta - för att säga åt er att tro, att hoppas, att förlåta, att be för era herdar, och framför allt att älska utan gräns. Mina barn, följ mig. Min väg är fridens och kärlekens väg, min Sons väg. Det är vägen som leder till mitt hjärtas triumf. Tack." 06/02/2019

Budskap, 25 juni 2019 "Kära barn! Jag tackar Gud för var och en av er. På ett särskilt sätt, små barn, tackar jag er för att ni har svarat på min kallelse. Jag förbereder er för de nya tiderna så att ni kan vara fasta i tron och uthålliga i bönen, så att den Helige Ande kan arbeta genom er och förnya jordens ansikte. Jag ber med er för fred som är den dyrbaraste gåvan, även om satan vill ha krig och hat. Ni, små barn, var mina uträckta händer och vandra stolt med Gud. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2019

Budskap, 02 juli 2019 "Kära barn, enligt den barmhärtige Faderns vilja har jag givit er och kommer alltjämnt att ge er tydliga tecken på min moderliga närvaro. Mina barn, detta är en moders önskan att hela själar. Detta är en önskan att vart och ett av mina barn må ha den sanna tron, att de ska leva för att uppleva underbara ting, att de ska dricka från min Sons ords källa - livets ord. Mina barn, min Son förde trons ljus in i världen genom Sin kärlek och Sitt offer, och visade er trons väg. För, mina barn, tron upphöjer smärta och lidande. Sann tro gör bönen mer inkännande, och utövar barmhärtighetens gärningar - ett samtal, en gåva av allmosor. De av mina barn som har tro - den sanna tron - är lyckliga trots allt eftersom de lever början av den himmelska saligheten här på jorden. Därför mina barn, min kärleks apostlar, kallar jag er att vittna om den sanna tron, att bringa ljus där mörker råder, att leva min Son. Mina barn, som en moder säger jag till er: ni kan inte gå på trons väg och följa min Son utan era herdar. Be att de må ha styrkan och kärleken att leda er. Må era böner alltid följa dem. Tack." 07/02/2019

Budskap, 25 juli 2019 "Kära barn! Min kallelse till er är bön. Må bönen vara en glädje för er och ett krans som förbinder er med Gud. Små barn, prövningar kommer och ni kommer inte att vara starka, och synden kommer råda, men om ni tillhör mig kommer ni att vinna, eftersom er tillflykt kommer att var min Son Jesus Hjärta. Därför, små barn, återvänd till bönen tills bönen blir liv för er under natten och under dagen. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2019

Budskap, 02 augusti 2019 "Kära barn, stor är min Sons kärlek. Om ni skulle lära känna storheten i Hans kärlek skulle ni aldrig upphöra att tillbedja och tacka Honom. Han är alltid levande med er i Eukaristin, för Eukaristin är Hans Hjärta. Eukaristin är trons hjärta. Han har aldrig lämnat er. Även när ni försökte gå bort från Honom lämnade Han er inte. Det är därför som mitt moderliga hjärta är så lyckligt när jag ser hur ni - fyllda med kärlek - återvänder till Honom, när jag ser att ni kommer till Honom på försoningens, kärlekens och hoppets väg. Mitt moderliga hjärta vet att när ni började vandra på trons väg var ni skott - knoppar. Men tillsammans med bön och fasta kommer ni att bli frukter, mina blommor, min kärleks apostlar; ni kommer att bli bärare av ljus och kommer att upplysa alla dem omkring er med kärlek och vishet. Mina barn, som en moder bönfaller jag er: be, begrunda och kontemplera. Allt vackert, smärtsamt och glädjerikt som händer er - allt detta får er att växa andligt, så att min Son växer i er. Mina barn, överlämna er själva åt Honom, tro på Honom, lita på Hans kärlek, låt Honom leda er. Låt Eukaristin vara platsen där ni hämtar näring för era själar, och efteråt sprider kärlek och sanning - vittnar om min Son. Tack." 08/02/2019

Budskap, 25 augusti 2019 "Kära barn! Be, arbeta och vittna med kärlek om Himmelriket så att det blir gott för er (att leva) här på jorden. Kära barn, Gud kommer att välsigna er ansträngning hundrafalt; ni kommer att bli vittnen bland folken, själar som inte tror kommer att känna omvändelsens nåd och Himmelen kommer att bli tacksam för era ansträngningar och era offer. Små barn, vittna med Rosenkransen i era händer att ni är mina och bestäm er för helighet. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2019

Budskap, 02 september 2019 "Kära barn, be! Be Rosenkransen varje dag - denna krans av blommor som så som en moder förbinder mig direkt med era smärtor, lidanden, önskningar och förhoppningar. Min kärleks apostlar, jag är med er genom min Sons nåd och kärlek, och jag ber er om bön. Världen är i sådant behov av era böner för att själar ska omvända sig. Öppna era hjärtan i total tillit till min Son, och Han kommer att inskriva i dem sammnfattningen av Sina ord - som är kärlek. Lev i en obruten förbindelse med min Sons Allra heligaste Hjärta. Mina barn, som en moder säger jag er att det är hög tid för er att böja knä inför min Son för att bekänna Honom som er Gud, ert livs centrum. Bär fram gåvor till Honom - det som Han älskar mest - som är kärlek till nästan, barmhärtighet och rena hjärtan. Min kärleks apostlar, många av mina barn bekänner fortfarande inte min Son som sin Gud; de har inte ännu lärt känna Hans kärlek. Men ni, med er bön uttalad från ett rent och öppet hjärta, genom de gåvor ni frambär till min Son, kommer att få också de hårdaste hjärtan att öppna sig. Min kärleks apostlar, styrkan som kommer från hjärtats bön - en mäktig bön full av kärlek - förändrar världen. Därför, mina barn: be, be, be. Jag är med er. Tack." 09/02/2019


Last Modified 09/05/2019